‘Tis the season for “Moderation”

As the holiday season approaches, and there is an increased amount of parties and celebrations with friends, family and co-workers.  The key is to not overindulge in all the goodies but to eat in “moderation”.  This does not mean you cannot eat anything “unhealthy” at all, as we all know how tempting that is.  It is only eating one or two instead of the entire plate.  You don’t want to insult the host by totally refusing the treats after all!!!

We don’t want to be in a state where we feel deprived or like we are missing out on something.  We want to feel in control of making our own decisions.  Part of that is making smart decisions.  For example if you choose a treat, ask yourself; “Is this going to make me feel sick?”, “Is it worth having?”  My advice is to have treats in moderation and take the time to enjoy it!!

Wishing you a Happy and Healthy Holiday Season!!

Advanced Naturopathic Medical Centre

Give the GIFT OF HEALTH

Are you looking for the perfect gift for Christmas?

Give the gift of health by purchasing an Advanced Naturopathic Medical Centre Gift Certificate toward an Initial Consultation for your friends or family!

Already know someone who is a patient at our clinic?

Purchase a gift certificate toward a Follow-Up Consultation.

Healthy Stocking Stuffers:

  • – Great heath information BOOKS
  • – 100% natural, gluten-free, dairy-free, preservative-free, great-tasting PROTEIN BARS
  • – Gluten-free, paraben-free KIDS SHAMPOOS, CONDITIONERS, BODY WASH/BUBBLE BATH
  • – 100% Pure gluten-free, paraben-free HAND LOTION, BODY LOTION, HAND WASH, LIP BALMS
  • – Gluten-free, paraben-free anti-aging FACE CREAM

Featured Article

Living the G-free life – Celiac Disease Story

When I first moved to Calgary I did not have a GP.  After 3 years without one, I decided to go to a private clinic to get a physical and routine blood work.  As part of the routine blood work, this GP ran a celiac screen.  I had high antitissue transglutaminase antibodies (tTGA), which is a positive screen for celiac disease.  She asked if I eat gluten.  I said yes but I’m mainly wheat-free.  She said if you are mainly wheat-free and your antibodies are still this high, then there is a high probability of celiac disease. This was a huge surprise…..I tested positive for celiac disease!  I had none of the typical symptoms of celiac disease.  I didn’t experience abdominal pain, gas, bloating, diarrhea, constipation, nausea or vomiting when I consumed gluten.

READ MORE…

Your Health Questions Answered

What does it mean when food is labeled ‘organic’ and is it actually better for you?

Organic foods are grown without the use of pesticides and synthetic chemical fertilizers.  They should not contain genetically modified organisms.  There are no artificial food additives, chemical ripening or food irradiation.  Animals are not given antibiotics or growth hormones and are fed foods that are not chemically-laden.  Some countries have high standards for being able to claim that they are certified organic including Canada, Australia, European Union and United States.

I agree with the argument that it is difficult for any food in our toxic world to be completely organic, as it’s hard to control pesticide spraying from nearby farms to not contaminate the organic farms among them.  Or that the air pollution will not affect our crops.  Or to have a truly clean water supply that won’t contaminate the food supply.  So, yes, even with every effort made by great organic farmers it is difficult to have completely clean foods, but in the end an effort has been made to produce a better option and organic foods are a better, cleaner option, and will reduce the intake of toxicity into our bodies.  Organic foods are a better option to non-organic foods and I recommend buying and eating these foods whenever possible.

By reducing the toxin load on the body, we allow the body to function optimally with less stresses and interference to our self-healing capacity.

Featured Testing

Darkfield Microscopy – “You can’t grow a flower in cement”

This is a test that allows us to take a look at your body’s “internal environment”.  In order for your cells to be healthy, they need a healthy environment to live in.  The analogy is that you can’t grow a flower in cement.  In order to grow a flower, it needs mineral-rich soil, water and sunshine.  In order for that flower to grow and be healthy, it needs healthy soil.  The environment that your cells live in is called “your terrain”, and your body needs a healthy terrain, in order to have healthy cells.  Therefore, this test allows us to see if you have a healthy terrain.

This test simply involves a prick of the fingertip and with the darkfield microscopy we are able to see a number of different components in the blood.  That one drop of blood is a good representative of the blood circulating throughout your entire body.  The drop of blood is put on a slide that is then viewed at high magnification with a darkfield microscope that forwards the image to a large screen television where you and your doctor can view the blood.

This test gives information about a composite of over 25 aspects including the pH balance in the body, inflammation in the body, oxidation in the body, the quality of the red blood cells, metabolism of nutrients, mineral balance, liver congestion, kidney function, immune system, evidence of chronic infections, hypercoagulation leading to circulatory problems, evidence of hormonal imbalances.

The wonderful thing about our bodies is that we have the capabilities to change our internal environment.  Therefore, as a patient move forward on their healing journey, this test can be used to monitor a patient’s progress with the goal of creating a healthier internal environment.

Featured Recipe

Cajun (Stuffed or Mashed) Sweet Potatoes

4 sweet potatoes

1/2 cup onions, finely chopped

1 tbsp olive oil

1/2 cup celery, finely chopped

1 large tomato, finely diced

1/2 cup cooked raw spinach, finely chopped

1 tbsp Cajun spice

 

Scrub sweet potatoes and pat dry. Bake on cookie sheet for an hour at 400degF.

Saute onions in oil in frying pan. When soft, add celery. Reduce heat and steam until soft. Add tomatoes, spinach, and seasonings. Mix well.

When sweet potatoes are done, remove from oven. They can be prepared either stuffed or mashed:

Stuffed – slice off the top quarter of the potatoes and remove pulp from shells. Place pulp in a bowl, blend well with Cajun filling, and stuff shells with mixture.

Mashed – remove pulp from sweet potatoes and mix with Cajun filling. Serve. (Skins may also be finely chopped into mixture.)

Serves 4 (stuffed) or 4-6 (mashed)

Join us in Social Media

facebookIcon.newsletter

twitter.newsletter